Маркетингов План

Както и при всяка друга мулти левел маркетинг компания, така и при Нейчърс Съншайн дистрибуторите могат да растат в структурната йерархия на компанията. Има различни няколко нива в структурата и в зависимост от спечелените точки през предходните месеци, то вие може да растете нагоре в тази структура и съответно да печелите по-големи отстъпки и повече приходи от записаните под вас дистрибутори и ВИП клиенти.

Първо няколко думи за терминологията:

„VIP-клиент” е лице, което е сключило Договор, утвърден след това от NSPP, което може въз основа на този Договор да закупува продуктите на NSP от NSPP за собствени потребности на цените за VIP-клиенти/Дистрибутори. VIP-клиентите не са служители, агенти или представители на NSPP. Статутът на VIP-клиент се предоставя за срока на действие на Договора. VIP-клиентът получава Премии, произтичащи от сключения с NSPP Договор, изключително във формата на отстъпки, при спазване на условието в следващото изречение.

„Дистрибутор” означава лице, което осъществява собствена стопанска дейност и което е сключило Договор, след това утвърден от NSPP. Дистрибуторът може да закупува продуктите на NSP от NSPP на цените за VIP-клиент/Дистрибутор, а след това в рамките на осъществяваната стопанска дейност може да извършва по-нататъшната им препродажба като предприемач, независим от NSPP.

„Точки” означава предварително определена точкова стойност на продуктите на NSP, посочена в ценоразписите. При покупка на продуктите на NSP в акаунта на VIP-клиента/Дистрибутора отстъпва определен брой точки, съответстващ на точковата стойност на закупените стоки, която го квалифицира за по-нататъшното му развитие и му дава възможност за получаване на Премия.

„Спонсор” означава VIP-клиент или Дистрибутор, който лично е заинтересувал нов VIP-клиент/Дистрибутор за сключване на Договор с NSPP. Към задълженията на Спонсора се отнася оказване на помощ на новите VIP-клиенти/Дистрибутори, особено през първите няколко месеца след подписване на Договора, тъй като само по този начин може да се постигне успех като Спонсор.

Периодът за изчисляване на Премиите съответства на календарен месец.

Разчетен период (Разчетен месец) — разчетен месец, през който VIP-клиентът/Дистрибуторът е получил изискуемото за съответния статут количество Точки.

Персонални точки (ПТ) – Точки за продуктите на NSP, закупени лично и приписани на VIP-клиента/Дистрибутора през Разчетния период.

Групови точки (ГТ) са сумата от ПТ (Персонални точки) на VIP-клиента/Дистрибутора и ПТ на всички VIP-клиенти/Дистрибутори от Групата му през Разчетния период.

Кумулирани групови точки (КГТ) - сумата от всички ГТ на VIP-клиента/Дистрибутора от деня на регистрация на Договора.

Персонална премия

Персоналната премия се предоставя на VIP-клиенти и Дистрибутори за техните собствени покупки. Размерът й се определя съгласно таблицата долу.

Групова премия

Груповата премия се предоставя на VIP-клиенти и Дистрибутори със степен на Консултант или по-висока за покупки на лицата от групата им. Размерът й се определя съгласно таблицата долу.

Първи етап в Маркетинговия план

Продължава до момента, когато VIP-клиентът/Дистрибуторът получи статут на Лидер. Основните показатели за активността на VIP-клиента/Дистрибутора са ПТ, ГТ, КГТ.

Асистент

След подписване и утвърждаване на Договора и след изпълнение на условията, определени в Договора, VIP-клиентът/Дистрибуторът получава статут на Асистент. Асистентът може да извършва покупки на продукти на NSP на цените за VIP-клиент/Дистрибутор и да получава Премии във

връзка с покупката/препродажбата им (при условие, че за продажба на продуктите на NSP са упълномощени само Дистрибуторите). Асистентът има право да получава само Персонална премия в размер на 5% от кумулираните ПТ.

Консултант

За получаване на статута на Консултант придобийте ПТ ≥30 и ГТ ≥150 през два последователни месеца. Консултантът има право да получава Персонална премия и Групова премия. Правилата относно изчисляване на размера на горепосочените Премии могат да се намерят в Таблицата.

Мениджър

За получаване на статута на Мениджър трябва да придобиете всеки месец по ПТ ≥30 и ГТ ≥400 през 3 последователни месеца.. Мениджърът има право да получава Персонална премия и Групова премия. Правилата относно изчисляване на размера на горепосочените Премии могат да се намерят в Таблицата долу.

Лидер

Основните показатели, вземани предвид при напредък до статута на Лидер, са: ПТ, ГТ, КГТ и ГТ, изчислявани съгласно „Правилото за една съставляваща”. Статут на Лидер може да се получи по няколко начина:

  1. През първите два месеца от регистрация в NSPP КГТ ≥3000,

от които не по-малко от 200 точки са ПТ.

  1. Придобийте ГТ ≥800 и ПТ ≥30 през 3 последователни месеца. През месеците

на квалификация ГТ съгласно правилото за една съставляваща” ≥150.

  1. Придобийте ГТ ≥1500 и ПТ ≥30 през 2 последователни месеца. През месеците

на квалификация ГТ съгласно „правилото за една съставляваща” ≥150.

Таблица: Изчисляване на Персонална премия и на Групова премия

# Статут Брой персонални точки (ПТ) Брой групови точки (ГТ) Персонална премия (% върху ПТ) Групова премия от Асистенти Групова премия от Консултанти Групова премия от Мениджъри
1 Асистент >0 >0 5% - - -
2 Консултант ≥30 ≥150 10% 5%/10% * - -
3 Мениджър ≥30 ≥400 15%/20% * 10%/15% * 5%/10% * -
4 Лидер ≥30 ≥ 500/1000* 20%/30% * 15%/20% * 10%/15% * 5%

VIP-клиент/Дистрибутор със статут, по-нисък от Лидер, получава увеличен процент на Персоналната и Груповата премия (*), ако потвърди статута си през текущия Разчетен месец и през предходния Разчетен месец.

VIP-клиент/Дистрибутор със статут, не по-нисък от Лидер, получава увеличен процент на Персоналната и Груповата премия (*), ако потвърди статута си на Лидер през текущия Разчетен месец и през предходния Разчетен месец и ако броят на неговите ГТ е такъв, колкото по-високата от двете опции на ГТ в таблицата (*)